• Stiftelsen

    Högklassig utbildning kräver högklassiga fastigheter.

Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen

Stiftelsen för utbildningfastigheter i kustregionen (Fastighetsstiftelsen) grundades av Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen för Åbo Akademi år 2009. Stiftelsens hemort är Helsingfors.

Fastighetsstiftelsen äger drygt 70 procent av Kustregionens utbildningsfastigheter, som sin tur äger Axxells lokaler i Karis och Pargas samt Novias lokaler vid Raseborgsvägen 9 i Ekenäs.

Fastighetsstiftelsen äger även 20 procent av aktierna i Fastighets Ab Slottsfastigheten i Åbo, som berättigar till de utbildningslokaler som Aboa Mare, Axxell och Novia hyr för sjöfartsutbildningen.

Styrelse och förvaltning

Fastighetsstiftelsens styrelse:
Christian Backholm
Stefan Björkman, ordförande
Lasse Svens
Ronny Viljanen
Fastighetsstiftelsens förvaltning sköts av:
Föreningen konstsamfundet
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

 
Ronny Viljanen fungerar som fastighetsstiftelsens verksamhetsledare. Styrelsen erhåller inget arvode.

År 2008 omorganiserades den finlandssvenska yrkesutbildningsverksamheten och olika läroanstalter slogs samman, vilket ledde till att Axxell och Novia bildades. Då uppstod också ett behov av att rationalisera ägandet och förvaltandet av de fastigheter där undervisningen bedrivs liksom också av studiebostäderna på de olika orterna.

De stiftelser som tidigare helt eller delvis varit ägare av de fastigheter där Axxell och Novia är verksamma, donerade sina innehav till en ny stiftelse som på ett professionellt sätt kan förvalta och utveckla fastigheterna. Stiftelsen har inga egna anställda.

Det centrala målet för stiftelsens grundare var att skapa en ny juridisk person som kan uppnå största möjliga nytta för såväl de som använder utbildningsfastigheterna som för dess ägare.

Fastighetsstiftelsen har ett entydigt och långsiktigt ändamål, vilket är äga, förvalta och utveckla ändamålsenliga utrymmen för utbildning på svenska i kustregionen. Utrymmena ägs oftast av fastighetsbolag som stiftelsen har aktier i.

Fastighetsstiftelsen är allmännyttig och eftersträvar ingen vinst. Eventuell vinst utdelas i form av bidrag och understöd eller donationer i enlighet med stiftelsens syfte.

De fastigheter där Fastighetsstiftelsen är ägare eller delägare kan hyras av utbildningsanstalterna utan krav på direktavkastning på kapitalinvesteringen. De som anordnar utbildningarna skall få hyra utrymmena till så konkurrenskraftiga priser som möjligt. Då utrymmena hyrs av någon annan än utbildningsanordnare, uppbärs marknadshyra.

Fastighetstiftelsen strävar efter att årligen utdela medel ur den direkta avkastningen på stiftelsens grundkapital.

Understöd ges i första hand till juridiska personer på basis av ansökan. Fastighetsstiftelsen vill särskilt stöda utbildningsanordnare som ger yrkesinriktad utbildning på svenska. Vid utdelningen prioriteras utbildningsanordnare som verkar i fastigheter som helt eller delvis ägs av stiftelsen. Fastighetsstiftelsen prioriterar också projekt vars syfte är att effektivera användningen av utbildningsutrymmena, och på så sätt minska fastighetskostnaderna.

Välmotiverade ansökningar kan årligen riktas till Fastighetsstiftelsens styrelse på adress:

Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen
c/o Föreningen Konstsamfundet
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

Ansökningarna skall vara styrelsen tillhanda senast 30.9 kl.16.00 och om den dagen infaller på en helgdag, den sista vardagen före 30.9 kl.16.00.

På förfrågningar svarar Fastighetsstiftelsens verksamhetsledare Ronny Viljanen, tfn 040 500 7483